NFLs historie

Norsk Folkeminnelag (NFL) har en over hundre år lang historie som formidler av tradisjonsmateriale fra hele landet. Siden etableringen i 1920 har laget utgitt én-to bøker i året og går under det uoffisielle navnet «Norges eldste bokklubb».

Den 31. desember 1920 ble Norsk Folkeminnelag stiftet. Det var professor i folkeminnevitenskap, Knut Liestøl (1881-1952), som først tok initiativet til opprettelsen. Liestøl hadde vært en av grunnleggerne av tradisjonsarkivet Norsk Folkeminnesamling i 1914 og arkivets leder fra 1917. Arkivet var etablert med mål om å samle inn og bevare tradisjonsmateriale som ellers stod i fare for å gå tapt. Grunnstammen i arkivet var de skriftlige nedtegnelsene gjort av P. Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Sophus Bugge og Magnus Brostrup Landstad på 1800- og tidlig 1900-tall. Med et nasjonalt arkiv var tanken å bringe den innsamlede folkekulturen tilbake til folket. I praksis var imidlertid kildene, da arkivert i Universitetsbibliotekets magasiner på Solli plass, utilgjengelige for folk flest. Gjennom etableringen av Norsk Folkeminnelag skulle tradisjonsmaterialet nå utgis og gjøres tilgjengelig.

Denne tilgjengeliggjøringen har siden 1923 blitt ivaretatt gjennom bokserien Norsk Folkeminnelags skrifter. Bokutgivelsene skulle sørge for at det innsamlede materialet ble tilbakeført til der det var samlet inn. De fungerte også som en honnør til samlerne og en motivasjon til å holde fram med innsamlingsarbeidet. Med bøkene har NFL hatt som mål å nå et bredt publikum, ikke bare forskere og andre i fagmiljøet. De første utgivelsene var i stor grad rene publikasjoner av det systematisk ordnede materialet i arkivet. Senere har de i større grad tatt form som kulturformidlende bøker hvor kildene blir satt i kontekst og kommentert. Siden 1974 har laget også gitt ut et tidsskrift, først kalt NFL-nytt og siden 2011 Folkeminner. Folkeminner gis ut én gang i året og fungerer både som medlemsblad med nyttig info, og som formidlingskanal for populærvitenskapelige artikler, bokanmeldelser og annet faglig innhold.

NFL har også vært involvert i innsamlings- og kartleggingsarbeid av samtidskulturen, vært engasjert i utstillinger, seminarer, musikkutgivelser, elektronisk formidling og foredragsvirksomhet. NFL er medlem av Norges kulturvernforbund og driftes som frivillig kulturorganisasjon med støtte fra Norsk kulturråd.

Lover for Norsk Folkeminnelag.