Lover for Norsk Folkeminnelag

Vedtatt på årsmøtet 9. mai 2015Paragraf 1 – Formål

 • Norsk Folkeminnelag (NFL) har som formål å drive kulturformidling med folkloristisk fagprofil, fortrinnsvis gjennom lagets skriftserie.

Paragraf 2 – Medlemskap

 • Norsk Folkeminnelag har enkeltmedlemmer og institusjonsmedlemmer.
 • En blir medlem i NFL ved å betale årlig kontingent. Medlemmene i laget får alle publikasjoner som til enhver tid blir gitt av NFL. Institusjonsmedlemmer i inn- og utland betaler samme årskontingent som enkeltmedlemmer.

Paragraf 3 – Årsmøte

 • Årsmøtet holdes i regelen innen 1. juni. Dato for årsmøtet gjøres kjent åtte uker før møtet.
 • Forslag til saker som ønskes tatt opp til behandling, må være styret i hende senest seks uker før årsmøte avholdes.
 • Innkalling til årsmøtet skal sendes ut senest to uker før møtet. Innkallingen skal inneholde dagsorden for møtet. Innkomne forslag vedlegges innkallingen.
 • Vedtak kan ikke fattes i saker som ikke står på dagsorden. Alle medlemmer som har betalt årskontingenten for inneværende år har møte- og stemmerett. Institusjonsmedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett på årsmøtet.
 • Årsmøtet vedtar lover og fastsetter kontingenten med virkning fra påfølgende år. Det velger leder, styrerepresentanter, revisor og valgkomité. Valg til styret skal foregå skriftlig dersom minst ett medlem krever det.
 • Årsmelding og revidert regnskap legges frem senest på årsmøte, og godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet fastsetter også budsjettramme for inneværende år.
 • Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 20 prosent av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal foreligge to uker før møtet.

Paragraf 4 – Styre og valgkomité

 • NFL har et styre med ti styremedlemmer.
 • Årsmøtet velger leder ved særskilt valg for en periode av to år med anledning til gjenvalg. Styremedlemmer blir valgt for to år om gangen.
 • Styret skal konstituere seg like etter årsmøtet og velge nestleder, sekretær, kasserer og redaktør for medlemsbladet.
 • Styret står for lagsdriften i tiden mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor årsmøtet
 • Styret er beslutningsdyktig når minst en tredjedel av styret er til stede. Alle saker i styret blir avgjort med vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Valgkomiteen består av tre medlemmer av laget. Medlemmene i valgkomitéen er innstilt av styret og valgt på årsmøtet.

Paragraf 5 – Lovendringer

 • Forslag til lovendringer skal sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Vedtak om lovendring skal ha to tredjedelers flertall.

Paragraf 6 – Oppløsning av laget

 • Bare årsmøtet kan oppløse laget. Laget kan bare oppløses om to tredjedeler av de tilstedeværende stemmer for dette. Om årsmøtet bestemmer at laget skal oppløses, bestemmer det også hvordan lagets midler skal disponeres.